De Wijncirkel

Beste bezoeker. De Wijncirkel maakt gebruik van cookies om u een zo aangenaam mogelijke shop-ervaring te bieden. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u hier.
Daarnaast verkoopt de Wijncirkel alcohol-bevattende dranken. Om de site te bezoeken dient u naast het accepteren van de cookies ook 18 jaar of ouder te zijn.


nix-logo


Ik ben 18 jaar of ouder én ik accepteer de cookies:


Ja Nee
  • Advies nodig? Bel ons: 06-52661227

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Wijncirkel.com

 

Artikel 1; definities

In deze voorwaarden worden de definities nader gespecificeerd.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.

 

Consument: de natuurlijke persoon, 18 jaar of ouder, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

 

Dag: een kalenderdag.

 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

 

Ondernemer: de VOF Galerie Jacobs, handelende onder de naam Wijncirkel.com, zoals nader omschreven in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;

 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

De rechten van de internetsite de ondernemer zoals programmatuur, logo, (overige) beelden en fotomateriaal, zoekmethoden en teksten zijn eigendom van De ondernemer. Het is niet toegestaan informatie te kopiëren en/of te bewerken. 

 

Artikel 2; identiteit ondernemer

Naam ondernemer: Wijncirkel.com

Vestigingsadres: Industrieweg 20-1, 3846 BD te Harderwijk, met winkelruimte aan de Schoenmakersstraat 15, 3841 BB te Harderwijk

Telefoonnummer: 06-52661227

E-mailadres: shop@wijncirkel.com

KvK-nummer: 08077110

Btw-identificatienummer: 806805213B01

ING IBAN: NL 41 INGB 0671 9833 69

Bic: INGBNL2A

 

Artikel 3; toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbod van De ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen De ondernemer en de consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden van De ondernemer aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, op verzoek van de consument, de algemene voorwaarden fysiek worden toegezonden.

 

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.

 

Artikel 4; het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan het aanbod verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Eventuele vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Elk aanbod bevat informatie, waardoor voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die bij aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 

Artikel 5; de overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

Indien de overeenkomst langs elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt de ondernemer voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

De ondernemer zal bij het aanbod en/of de bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 

Artikel 6; herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7; kosten in geval van herroeping

 

Indien de consument gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.

 

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8; uitsluiting herroepingsrecht

 

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover hierna in dit artikel voorzien. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

 

 

 

 

Artikel 9; prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

 

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

 

Artikel 10; conformiteit en garantie

 

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, volgens de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de (op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst) bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11; levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt, deze plaats ligt in Nederland.

 

In Postcode regio 3700 tot 3800 bezorgt de ondernemer bij afname van 24 flessen of meer gratis.

 

Buiten bovenstaande postcode regio wordt een bijdrage in de verzendkosten van € 9,95 per bestelling in rekening gebracht.

 

Indien het totaalbedrag van een in een keer aan een consument te bezorgen bestelling meer dan € 80,00 bedraagt, brengt de ondernemer geen verzendkosten in rekening.

 

Het bovenstaande geldt niet voor leveringen buiten Nederland. In dat geval zullen de verzendkosten per bestemming en per bestelling nader worden bepaald en in de overeenkomst worden vermeld. 

 

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, doch niet voordat de consument tot betaling van een overeengekomen vooruitbetaling is overgegaan, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer contact opnemen met de consument en een vervangend artikel voorstellen. Dit voorstel mag de consument weigeren en hiermee de koop ontbinden.

 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12; Betaling

 

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling en/of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13; klachtenregeling

 

De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Het bekend maken van deze algemene voorwaarden impliceert voldoende kenbaarheid voor de consument van de in dit artikel omschreven klachten- en geschillenregeling.

 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling zoals beschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 14; geschillen

 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde producten en/of diensten, worden beslecht door de ter zake bevoegde burgerlijke rechter.